فروش درختچه ماگنولیا زمستانه دستگاه لیزر


درختچه دستگاه لیزر بذر بنفشه زرد ( مگنولیا ) زمستانه ( استکانی , لاله ای ) با نام علمی : Magnolia soulangiana
درختچه ماگنولیا زمستانه بنفش ( طول 1 متر ) 28 , 000 تومان
تماس حاصل نمایید
درختچه ماگنولیا زمستانه سپید ( ارتفاع 1 متر )
تماس بگیرید
درختچه ماگنولیا زمستانه بنفش ( طول 2 . 5 متر )
تماس حاصل نمایید
درختچه ماگنولیا زمستانه سپید ( طول 2 . 5 متر )

1
طولانی تر به سبد خرید
تولیدات شبیه
فروش درختچه ( پیوندی ) قضیه
فروش درختچه ( پیوندی ) آیتم
140 , 000 تومان
فروش درختچه افرا مجنون قرمز ( مینیاتور )
فروش درختچه افرا مجنون قرمز‌رنگ ( مینیاتور )
تومان
درختچه افرا قرمز رنگ ایستاده ( ژاپنی )
درختچه افرا قرمز‌رنگ ایستاده ( ژاپنی )
45 , 000 تومان
فروش درختچه کاملیا
فروش درختچه کاملیا
12 , 000 تومان
فروش گیاه آگاو

فروش گیاه آگاو
35 , 000 تومان
فروش گیاه نخل سیکاس
فروش گیاه نخل سیکاس
30 , 000 تومان
فروش گیاه تاکسوس لوله ای
فروش گیاه تاکسوس لوله ای
30 , 000 تومان
فروش درختچه فوتونیا ( سه رنگ )
فروش درختچه فوتونیا ( سه رنگ )
10 , 000 تومان
فروش درختچه نا امیدی هلندی
فروش درختچه یأس هلندی
8 , 000 تومان
فروش درختچه ( پیوندی ) موضوع
فروش درختچه ( پیوندی ) گزینه
140 , 000 تومان
فروش درختچه افرا مجنون قرمز‌رنگ ( مینیاتور )
فروش درختچه افرا مجنون قرمز ( مینیاتور )
تومان
درختچه افرا قرمز‌رنگ ایستاده ( ژاپنی )
درختچه افرا قرمز رنگ ایستاده ( ژاپنی )
45 , 000 تومان
فروش درختچه کاملیا
فروش درختچه کاملیا
12 , 000 تومان
فروش گیاه آگاو
فروش گیاه آگاو
35 , 000 تومان
فروش گیاه نخل سیکاس
فروش گیاه نخل سیکاس
30 , 000 تومان
فروش تیم درختان و درختچه های فضای سبز و تنومند
تعریف محصولبرچسب هانظرات
اسم فارسی : ماگنولیا زمستانه , مگنولیا استکانی , مگنولیا لاله ای

نام ان دستگاه لیزر یسی : Saucer magnolia

نام علمی : Magnolia soulangiana

خانواده : Magnoliaceae

این نوع ماگنولیا خزان دار بوده و در اواخر فصل زمستان تولید دستگاه لیزر های درشت و قشنگی می نماید . دستگاه لیزر ها به رنگ سپید تا قرمز به چشم می خورد و گذشته از برگ ها گشوده میشوند .

ماگنولیا بنفش

ماگنولیا زمستانه بنفش در دوره دستگاه لیزر دهی ( اسفند و فروردین )

در اوایل فصل بهار در چهره وقوع سرمای دیررس دستگاه لیزر ها ممکن است در اثر سرما ضرر ببینند به‌این خاطر خوبتر است در حوزه‌ کاشت این زمینه مد نظر قرار گیرد . در فصل زمستان برگ ها خزان می نمایند و تنه و شاخه های عریان خاکستری نمایان می گردند .

مگنولیا سپید

مگنولیا زمستانه سپید

ریشه های ماگنولیا نزدیک سطح خاک است و در هنگام کار کردن در زسر درخت باسد مواظب ریشه ای سطحی بود تا در اثر عملیات کاشت ضرروزیان نبیند . علاوه بر این ریشه های این گیاه به انتقال کمی اساسی بوده و واجب است هنگام کاشت گیاه به طور دستگاه لیزر دانی و یا کیسه ای منقل شود . از این گیاه می توان در نقاط تاکیدی درون چمن کاری ها به خیر و خوبی استفده کرد و یا این که در ادغام با بقیه درختچه های دستگاه لیزر دار بهاره آن را کاشت . در رخ گزینش هرس مطلوب این گیاه به طور درختچه یک‌سری تنه ای نیز قابل رویش است .

غنچه مگنولیا سپید

ازیاد و نشر :

ازدیاد بذری ماگنولیا زمستانه شبیه ماگنولیا ی تابستانه می باشد . قلمه های علفی ماگنولیا زمستانه که در اواخر فصل بهار تنظیم می شوند به راحتی ریشه دار می‌شوند . به خصوص در صورتیکه ته قلمه ها با هورمون IBA تیمار شود . خوابانیدن کپه ای روش دیگر برای انتشار این جور ماگنولیا است .

بذر ماگنولیا زمستانهعکس هایی دیگر از ماگنولیا زمستانه ( استکانی ) :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *